آدرس مجتمع
مجتمع بین المللی سماء واقع در 30 کیلومتری  جاده سنندج همدان در مساحت 56 هکتار و در 10 سالن تولید مشغول به فعالیت می باشد.