در مورخه 92/2/19  مدیر کل صنعت و معدن استان کردستان جناب آقای اسراری و هیات همراه ایشان  جهت بازدید  وارد مجتمع شدند.
این بازدید با حضور رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سماء جناب آقای حسین سمائی  صورت پذیرفت و در پایان مسایل و مشکلات این مجتمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1
2
3
4

5