بادید مسئولین استانی و شهرستانی از گروه سماء
بازدید مدیر کل صنعت و معدن کردستان از گروه سماء-2/4/1395

بازدید استاندار محترم کردستان -جناب آقای زاهدی و هیات همراه

بازدید مدیر کل صنعت و معدن استان کردستان -جناب آقای مهندس اسراری
سفر هیات اقتصادی ایران به برزیل - (با حضور ریاست محترم گروه سماء-1383)