نام و نام خانوادگی :حسین سمائی

شغل : کارآفرین

سمت :رئیس هیات مدیره و مالک شرکتهای تابعه گروه صنعتی سماء

 
1-کارت عضویت در نخبگان
 
2-تقدیر نامه کارآفرین نمونه 
3-صادر کننده برگزیده