هيئت مديره و تيم مديريتى


هدایت و رهبری گروه صنعتی سماء توسط هیات مدیره ای بسیار توانمند و مطلع در صنعت نساجی انجام می گیرد. مدیران ارشد شرکت شامل افراد قابل و مجرب می باشند که هریک در زمینه کاری خود از تخصص بالا برخوردار می باشند.

حسین سمائی رئیس هیات مدیره

طاهر احمدزاده

شیلان سمائی