1-تبدیل مواد اولیه به نخ توسط دستگاه اکسترودر


2-قرار دادن دوکهای نخ بر روی دستگاه گرد باف جهت تولید رول گونی 
3-چاپ بر روی رول گونی توسط دستگاه


 
4-برش رول توسط دستگاه دوخت و برش و تولید گونی نهایی.