در مورخه 85/11/15 کارخانجات گروه صنعتی سماء در مراسمی با حضور  جناب آقای نجار و هیات همراه ایشان افتتاح شد.

 1

2

3

4

5

6

7

8

9
10