1 گردنه صلوات آباد -از سنندج به طرف همدان

2-


3-