در تاریخ 8/7/93 راس ساعت 8:30 اولین جلسه حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان کردستان با حضور اعضاء و به ریاست رئیس کل دادگستری استان کردستان تشکیل گردید که پس از بحث و بررسی و تبادل  نظر و مطالعه نامه های وارده و استماع اظهارات شفاهی متقاضیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
تصمیم اتخاذ شده در مورد مجتمع صنعتی سماء :
در خصوص نامه وارده مورخ 20/11/91 سازمان صنعت،معدن و تجارت در خصوص مجتمع صنعتی سماء با مدیریت آقای حسین سمائی نظر به سوابق و طرح در پرونده های مختلف قضائی و غیر قضائی و لزوم اظهار نظر قانونی و کارشناسانه مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار استانداری ،دادگستری،دارایی،صنعت، معدن و تجارت،بازرسی و بانکها عمل تشکیل تا پساز طرح و بررسی موضوع پیشنهاد خود را به کمیته اعلام نمایند.
نامه و پیوستها :
پیوست1پیوست22