سفر هیات اقتصادی به برزیل ،ایتالیا و اروگوی به همراه وزیر بازرگاتی وقت جناب  آقای شریعتمداری(سال 83)
در این سفر  جناب آقای حسین سمائی مالک و رئیس هیئت مدیره شرکتهای گروه سماء نیز حضور داشتند